I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:04
Ne, øíkám vám, že jsem ho poznal. Ano.
:29:06
Opravdu. Pracuje pro Dexmoor. Nemùžu vám
pomoci. Promiòte.

:29:09
Ne. Zavolejte mi nadøízené! Zadrž! U nich
nepochodíš.

:29:14
Nemaj pochopení jako já.
:29:17
Prý ti vèera nakopali prdel. To ten mùj pøípad?
:29:21
Ne, spíš mì chtìjí všude láskou sežrat.
:29:23
Øíkám vám, mùj syn s kamarádem nikdy
nejezdili za hranici.

:29:27
Ted'jsou tam dole, musíte je najít! Dìláme co
mùžeme.

:29:30
Požádal nìkdo o tìla vesnièanù? Ne.
:29:34
Není to divný? Ne. Tohle je hranièní mìsto...
:29:38
Mùžou bejt odkudkoliv z Mexika... Lidé tu
procházíjak duchové.

:29:43
Co když ty skety vzaly peníze a tunel pak na
nì shodily. Beze svìdkù.

:29:48
Ty skety ví, že tunel patøí Valdonovi.
:29:52
Nasral by tìm, co by mu podìlali majetek.
:29:55
Zaèínᚠmì nudit, gringo.
:29:57
Víš co, Castillo, nìkdy vypadáš, že ani
nechceš vìdìt, co se dìje.

:30:04
Mìl by ses vrátit domù. Tøeba tì pøijmou.
:30:13
Ty nemᚠdomov, že?
:30:29
No a už jsme naštìstí zase spolu.
:30:31
Poznáváte nìkoho? Ne... Byl velký... Silný.
:30:34
Co se dìje? Pøedáci odborù byli v noci
napadeni.

:30:38
Pan Rhodes prý poznal mezi útoèníky
zamìstnance Dexmooru.

:30:42
No, snad netvrdíte, že se to stalo na pøíkaz
Dexmooru.

:30:46
Kdo jiný by tím získal? Tito lidé?
:30:49
Pane Rhodesi, to je spoleènost s pùl
miliardovým jmìním.

:30:52
Je absurdní, že by se zapletla do nìèeho tak
stupidního.

:30:56
Je to vìc policie. Už jste se jí ptal?
:30:58
Jen jsem požádal pana Logena... Jste tu
protiprávnì!


náhled.
hledat.