Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:54:01
câºtigând cursã dupã cursã.
1:54:04
E al doilea, acum al treilea...
1:54:07
Acum e primul!
1:54:09
ªi Seabiscuit e la final...
1:54:12
sã câºtige Santa Anita Handicap
cu Red Pollard. Da!

1:54:21
Drãguþ.
1:54:36
Ce?
1:54:55
Uºurel, Bãtrâne.
1:55:07
Te simþi bine, nu-i aºa bãiete?
1:55:15
E în regulã, Sam.
O iau încetiºor.

1:55:18
E în regulã cu mine, Red.
1:55:31
Dã-i drumul.
În regulã!


prev.
next.