Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

2:09:02
Asta e.
O cursã plãcutã, Johnny.

2:09:08
Hai Bãtrâne!
2:09:15
Fugi, Johnny!
Fugi!

2:09:27
Haide, Red!
2:09:36
Asta e, bãiete.
2:09:40
Haide... Biscuit!
2:10:17
ªtii, toatã lumea crede cã am gãsit
calul ãsta dãrâmat ºi cã l-am salvat,

2:10:22
dar n-a fost aºa.
2:10:26
El ne-a salvat pe noi.
2:10:30
Pe fiecare dintre noi.
2:10:34
ªi într-un fel, cred,
2:10:37
ca ne-am salvat între noi.

prev.
next.