The Italian Job
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:02
Ya sen? Senin nasýl baþladýðýný
bilmiyorum.

:31:06
Ben mi? Süt diþim çýktýðýndan
beri hýrsýzlýk yaparým.

:31:10
- Tamam, ne yapacaðýnýzý biliyorsunuz.
- Sökül bakalým.

:31:21
Dikkat etsene, salak!
Derdin ne senin?

:31:30
- Selam, Charlie.
- Seni gördüðüme sevindim.

:31:34
Ben de sevindim.
:31:36
- Selam, Charlie.
- Ýyi misin?

:31:39
Beyler, Stella Bridger.
:31:43
- Memnun oldum.
- Telefonlar?

:31:46
Hazýrlar, içlerinde çip var.
Her gün deðiþtirin, hatlardan yakalanýrýz.

:31:52
Kimlikler?
:31:55
James Hymen mý?
Bir sefer olsun bana düzgün isim ver.

:31:59
- 52 kilo mu? 60 olsaydý bari.
- Aðýrlýk kaldýrmalýsýn.

:32:02
- Þunlardan baþla.
- Yarýn yola çýkýyoruz, deðil mi?

:32:09
- Þuna motosikletinde yardým et.
- Knievel atlayýþýný yapsýn.

:32:42
O kadar yerin içinde, saklanmak için
Hollywood'u seçti.

:32:46
Herif serseri ama aptal deðil.
:32:49
Bir þekilde Steve'in evinin
planýný çýkarmalýyýz.

:32:54
- Telefonu dinlensin.
- Bir þey denemek istiyorum.

:32:57
Telefon þirketini, hatta yasal
bir kýsýtlama var diye kandýrýp


Önceki.
sonraki.