Underworld
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:05
efendim,
o burada.

1:01:15
bana bunu nasýl yaparsýn?
nasýl böyle utandýrýrsýn?

1:01:19
bütün topluluk bizim için yaptýðým
planlarý biliyor.

1:01:22
biz diye bir þey yok.
1:01:24
victor'ýn karþýsýna çýkacaksýn
ve ona sana ne dersem onu söyleyeceksin.

1:01:28
þu andan itibaren
ne dersem yapacaksýn.

1:01:32
bunu anladýn mý?
1:02:07
yakýna gel çocuðum.
1:02:12
dýþarý! hadi!
çabuk ol!

1:02:26
sizsiz kaybolmuþtum efendim. craven ve
bitmez tutkusu bana huzur vermedi.

1:02:35
bu kitaptaki en eski öyküdür.
1:02:39
sahip olamayacaðý tek þeyi
arzuluyor.

1:02:46
þimdi, söyle bana...
1:02:50
neden lucian'in hala yaþadýðýna
inanýyorsun?

1:02:56
ama size ihtiyacýnýz olan
bütün kanýtlarý sundum.

1:02:59
tutarsýz düþünceler ve imajlar,
daha fazlasý deðil.


Önceki.
sonraki.