X2
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:00
Kdysi možná ano.
:51:04
Muselo to jít i jinak.
:51:07
Proè jen opouštìla letadlo?
:51:12
Protože se tak rozhodla.
:51:18
Ano, pojïte dál.
:51:34
Poslyš.
:51:36
Ona se rozhodla.
:51:40
Rozhodla se pro tebe.
:52:14
Profesore?
:52:16
Je všechno v poøádku?
:52:21
Ano, myslím, že bude.
:52:23
Øeknìte mi, èetl nìkdo z vás knihu
od anglického spisovatele T. H. Whitea

:52:30
nazvanou Král dnešní a budoucí?
:52:41
Mutace je klíèem k naší evoluci.
:52:45
Umožnila, abychom
se z jednobunìèných organismù...

:52:48
vyvinuli ve vládce planety.
:52:51
Tento proces normálnì
trvá tisíce let.

:52:56
Ale jednou za stovky tisíciletí
uèiní evoluce skok kupøedu.


náhled.
hledat.