I Am David
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:06
Je tak mìkká.
1:09:09
A celá se chvìje.
1:09:11
Pøede, Davide.
1:09:14
Tys nikdy nehladil koèku?
1:09:17
Ne.
1:09:32
A kde bydlíš, Davide?
1:09:52
Nikde.
1:09:57
Jsem v cirkusu.
1:09:59
V cirkusu?
1:10:01
Má svatá dobroto.
To musí být velmi zajímavé

1:10:05
Ano, to je. Velmi zajímavé.
1:10:08
Jestli potøebuješ nocleh...
1:10:10
-...jseš tu vítán.
-Ne.

1:10:14
Nemohu, musím jít.
Nemùžu se už nikde zdržovat.

1:10:17
Davide, jestli tì nìco tíží...
1:10:21
...velice ráda ti pomùžu,
bude-li to v mých silách.

1:10:27
Prosím...
1:10:29
-...neudejte mì.
-Udat tì komu?

1:10:33
Jim.
1:10:34
Jemu, komukoliv.
1:10:36
Ani ve snu by mì nenapadlo tì
komukoli z jakéhokoli dùvodu udat.

1:10:41
Tady jsi v bezpeèí, Davide.
Jsi v bezpeèí.

1:10:45
Pøed strážemi?
1:10:48
Pøed všemi.
1:10:51
Chtìl bych vám nìco øíct,
Sophie, ale nemùžu.

1:10:55
Prostì nemùžu.
1:10:57
Nemusíš mi øíkat vùbec nic.

náhled.
hledat.