Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:43
Já nemùžu...
:51:07
John Creasy je zatèen
za vraždu dvou policistù.

:51:23
Tento muž, John W. Creasy,
:51:26
americký obèan,
:51:28
je zatèen za vraždu
:51:30
dvou pøíslušníkù soudní policie
:51:35
a èelí podezøení z úèasti
:51:37
na únosu Lupity Martin Ramosové.
:51:42
Veliteli Ramirezi.
:51:47
Byli zabiti dva policisté.
:51:49
Nebyli v tu dobu ve službì.
:51:52
Jak to, že mìli uniformu
:51:54
a služební vùz?
:51:56
Jájen vím, že zemøeli stateènì.

náhled.
hledat.