Million Dollar Baby
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:12
Bu sabah Maggie'yi
görmeye gittim.

1:03:17
- Sen baþka bir yerdeydin.
- Evet.

1:03:26
Bilmediðim bir maç mý vardý?
1:03:33
Bu senin hatan deðildi. Öyle
söylemem yanlýþtý. -Haklýsýn.

1:03:42
Ben sana bir boksör buldum ve
sen de onu en iyi duruma getirdin.

1:03:49
- Onu öldürdüm.
- Böyle söyleme.

1:03:53
Maggie bu kapýdan cesaretinden
baþka hiçbir þeyi olmadan girdi.

1:03:56
Olmasý gereken kiþi olmasý
mümkün deðildi.

1:04:00
Bir buçuk yýl sonra dünya þampiyonluðu
için dövüþtü. Bunu sen yaptýn.

1:04:06
Ýnsanlar her gün ölüyor,
Frankie.

1:04:09
Son düþünceleri ne, biliyor musun?
1:04:13
Þansýmý denemedim. Senin sayende,
Maggie þansýný denedi.

1:04:20
Bugün ölse son düþüncesi ne
olur, biliyor musun?

1:04:24
Sanýrým harika bir
þey yaptým.

1:04:34
Ben olsam çok huzurlu olurdum.

Önceki.
sonraki.