The Terminal
prev.
play.
mark.
next.

:52:01
Goddammit!
:52:47
Taxi!
:53:01
Thank you.
:53:40
Where you go?
:53:42
161 Lexington. Please take Van Wyck
Expressway to Queensboro Bridge.

:53:47
It's faster than BQE.
:53:49
- Where you from?
- Krakozhia. Viktor Navorski.

:53:52
I'm Goran. Albania.
:53:55
- When do you come to New York?
- Thursday.


prev.
next.