Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:09
Proè zabil mou mámu?
:38:13
Tati?
:38:20
Kde je maminka?
:38:27
Je mrtvá, chlapèe.
:38:46
Bene, je tady Tony.
:39:14
Víš o Wangovi?
:39:16
Patøí k èínský triádì.
:39:21
Vlastní bordel v centru mìsta.
Vìtšinou je tam.

:39:27
Øekla mi to dìvka, co chodí do klubu.
:39:31
- Víš to jistì?
- Jo, vím.

:39:35
Jdeme tam.
:39:40
Najdeme Wanga. Hned!
:39:44
Vezmi sebou Raymonda.
:39:46
Raymonde, zùstaneš s Maxem.
:39:49
Maxi, když se nìco stane...
:39:53
Nicholas je tvùj syn.

náhled.
hledat.