Wake of Death
prev.
play.
mark.
next.

:15:02
Ëåêà íîù, ìèëà.
:15:06
Êàêâî èìà, êèì?
- Èñêàì ñâåòëèíà

:15:15
Îòêúäå çíàåòå êèòàéñêè?
- Ìîèòå äåäè ñà êèòàéöè

:15:22
À ñåãà çàñïèâàé
:15:30
Ñâúðøè ëè ñ äîìàøíîòî ñè?
:15:32
Äà.
:15:40
Åëà
:16:42
Òðÿáâà ìè òîâà.
:16:45
Ñàìî òîâà.
:16:48
Äîáðå, ïðîñîò ìîãà äà ïîìîãíà íà
ïðèÿòåë.

:16:53
Òîâà å ìîÿò ñúïðóã
Ìèñòåðèîçíà ëè÷íîñò

:16:57
Çíàåø, ÷å íå ìîãà äà ãîâîðÿ

prev.
next.