Wake of Death
prev.
play.
mark.
next.

:35:01
Êúäå å ìîîÿ ñèí?
Êúäå å ìîÿ ñèí?

:35:33
Êúäå ñà?
Íàìåðè ëè ãè?

:35:39
Áëàãîäàðÿ òè, Ìàêñ, èäâàì.
Ïàçè ñå.

:35:51
Áåí! Ìàêñ!
Êúäå å Íèêîëàñ?

:35:54
 ñòàÿòà ñè, ñïè.
Êàêâî ñå å ñëó÷èëî?

:36:35
Êúäå å òÿ? Ìîìè÷åòî? - Åòî ÿ.
:36:46
Ñúáóäè ñå!
:36:50
Ñúáóäè ñå!
:36:52
Áåí, óñïîêîé ñå!
:36:56
Êîé óáè æåíà ìè?
:36:59
Îòãîâîðè ìè.

prev.
next.