Wake of Death
prev.
play.
mark.
next.

:44:42
Êîé ñè òè ïîäÿâîëèòå
:44:48
Òîâà å çà ñúïðóãàòà ìè!
- Ìàéíàòà òè!

:45:21
Õàðãåíñ, êàêâî ïðàâèì òóê?
Òîâà íå å íàøà ðàáîòà.

:45:25
Ñàìî ïðîâåðÿâàìå òåëàòà.
:45:27
Ìîæå äà ñà ñâúðçàíè ñ óáèéñòâîòî íà
Ñèíòè Àð÷úð

:45:31
Èìàø ëè íÿêàêâî ïðåäïîëîæåíèå?
:45:33
Äâàìà ìúæå, ñêèîðñêè ìàñêè
:45:37
Ïðîôåñèîíàëíî èçïúëíåíèå
:45:40
Òîâà áåøå äÿâîëñêè äåí.
:45:43
Ïîêðèé ìå.

prev.
next.