Chicken Little
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:26
Nereden baþlýyoruz?
:00:28
Bir zamanlara, ne dersiniz?
:00:33
Bu hikâyelerden
sýkýlmýþsýnýzdýr. Hadi
baþka bir þey yapalým.

:00:37
Önce filmimizi açalým.
:00:42
Bu bana pek de hoþ gelmedi.
:00:47
Daha önce kaç kere
kitapla açýlýþ gördük.

:00:51
Bu sefer baþka bir þey yapalým.
:00:58
Ýþlerin kötüye gittiði
günlere dönelim.

:01:06
Canýný seven kaçsýn!
:01:10
Acil durum! Acil durum!
:01:15
Tehlike var.
:01:28
Canýný seven kaçsýn!
:01:31
Acil durum! Acil durum!

Önceki.
sonraki.