In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:11:01
- Ãéáôß ôçí áöÞíåéò, íá óôï êÜíåé;
- ÅðåéäÞ... åßíáé áäåñöÞ ìïõ!

:11:12
- Ùñáéá, ðïéï åßíáé ôï üíïìá óïõ;
:11:14
- Ìáãêõ Ìåé Öåëåñ... ôï äéêü óáò;
:11:17
- ÊÜðïéïé áðü óáò, èá ÷Üóïõíå ôï óáââáôïêýñéáêï ôïõò,
äõóôõ÷þò äåí ìðïñïýìå íá ôï áêõñþóïõìå.

:11:21
- Å÷ïõìå áíáëÜâåé ôçí õðüèåóç Íôïíáëôóïí,
êáé ðñÝðåé íá åôïéìáóôïýìå ãéá ôç äßêç.

:11:27
- Óáéìïí, åóý èá öôéÜîåéò ôï ðñïãñáììá!
Åëåí, åóý èá ñßîåéò, ìéá ðñþôç ìáôéÜ óôï öÜêåëï.

:11:38
- ÐñÝðåé íá ðÜù óôï ÓéêÜãï, ãéá êÜôé óõíåíôåýîåéò
ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá... áëëÜ Ý÷åé ï ìéêñüò ôá ãåíÝèëéá ôïõ.

:11:44
- Ìðïñåßò íá ðáò, ãéá ìÝíá;
- ÓéêÜãï... Ý÷åé êñýï, åêåß.

:11:47
- Åëá, ôïõ õðïó÷Ýèçêá, üôé èá åßìáé ï êëüïõí!
:11:49
- Äåí îåñù,éóùò áí ðÜñù ìéá ãñáììáôÝá ìáæß ìïõ, íá áó÷ïëçèåß
ìå ôéò óõíåíôåýîåéò, þóôå íá ìçí ìåßíåé ðßóù ç äïõëåéÜ ìïõ.

:11:54
- Öåëåñ;... åíäéáöÝñåóáé;
:11:58
- Ù èåÝ ìïõ,äåí îÝñù...
üðùò åßðåò..êÜíåé êñýï, åêåß.

:12:03
- èá ðÜñïõìå ñïý÷á.
:12:08
- Ñïïõæ... ç áäåñöÞ óïõ.
:12:11
- ÌÜíôåøå, ðïéá åßíáé óôç ÍÝá Õüñêç, óôá êåíôñéêÜ
ôïõ ÌÔV êáé åôïéìÜæåôáé íá ãßíåé ç íÝá ôïõò ðáñïõóéÜóôñéá;

:12:17
- Áðü ðåñéåñãåéá,ðïóï óïõ êüóôéóå, íá ðáò, åêåß;
- Ðïéïò íïéáæåôáé, èá ôá âãÜëù.

:12:22
- Êáé ðïéïò óïõ ëÝåé, üôé èá óå ðñïóëÜâåé ôï MTV
êáé èá ãßíåéò áóôÝñé;

:12:25
- Èá óå óêüôùíå, íá Þóïõí ëßãï åíèáññõíôéêÞ
êáé íá ìç ðáèáßíåéò áíáöõëéêï óïê, êÜèå öïñÜ;

:12:31
Áíáöõëáêôéêï Ìáãêõ,ï÷é áíáöõëéêï.
:12:34
- Ìáãêõ Ìåé Öåëåñ.
- ÐñÝðåé íá êëåßóù!

:12:37
- Åãþ åßìáé!
- ÐÝñáóå!

:12:41
- Êáëùóçñèåò, îáíÜ, Ìáãêé Ìåé.
- Åõ÷áñéóôù, ÷áéñïìáé ðïõ îáíáçñèá.

:12:44
- ÂëÝðåéò, ôçí ïèüíç, ìå ôéò ëÝîåéò, åðÜíù;
:12:49
- ÄéÜâáóå üôé ëÝåé,êáé êïßôá ôç êÜìåñá...
:12:54
êáé äþóå ôïõ... äþóå ôïõ... ðñïóùðéêüôçôá,
áó'ôï íá óïõ âãåé.


prev.
next.