In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:13:01
ÅÉÍÁÉ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ÓÔÏ TRL ÊÁÉ ÁÑÃÏÔÅÑÁ
ÓÇÌÅÑÁ ÈÁ ÐÁÉ×ÔÅÉ

:13:03
- ÅíôÜîåé, üðïôå åßóáé Ýôïéìç!
:13:08
Åßíáé áðüãåõìá Ðáñáóêåõçò, óôï...
:13:15
- Åíôáîåé, áò ðñïóðáèÞóïõìå, îáíÜ. ÇñÝìçóå.
:13:23
- Åßíáé áðüãåõìá Ðáñáóêåõçò, óôï TRL.
- ÐÜìå, îáíÜ!

:13:31
- Åßíáé áðüãåõìá Ðáñáóêåõçò óôï TRL
êáé áñãüôåñá, óÞìåñá...

:13:40
- Åßóáé êáëÜ, Ìáãêõ;
:13:55
- Ëïéðüí;... Åãéíåò äéÜóçìç;
:14:05
Å÷åé óçìáóßá ç ëåðôïìåñåéá, ðñåðåé
íá êÜíïõìå Ýíá âéïãñáöéêü.

:14:12
- Ðïéá Þôáí, ç ôåëåõôáßá óïõ äïõëåéÜ;
- Óôá lucky jeans, ãéá ôñåéò åâäïìÜäåò.

:14:17
- Ãéáôß óå Ýäéùîáí;
:14:21
- Ãéá ìéá ôñåëÞ óêýëá. ìå êïõðüíé.
:14:23
- Ôï êïõðüíé ëÝåé,50% ôïõ óõíïëïõ,50% ôïõ 42,
êáíå ôïõò õðïëïãéóìïõò,ðïéï åßíáé ôï ðñüâëçìá óïõ;

:14:29
Áí óå ñùôÞóåé êÜðïéïò,ðåò üôé
äåí Þôáí äïõëåéÜ, ìå ðñïïðôéêÞ.

:14:33
Ðñéí áðü áõôü Þôáí Ýíá ñÝóôáñáí, ôï canal house;
:14:49
- Êáé ðñéí áðü áõôü;
:14:52
- Ðñéí áðü áõôü... êåíü.
:14:55
- Ðñéí áðü áõôü...
:14:57
Åíá ìáãáæß ìå ìðéæïý...
Ýíá ìáãáæß ìå áîåóïõáñ.


prev.
next.