In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:20:12
Ãåéá óáò.
:20:22
ÓéêÜôá.
:20:46
ÎÝñåéò, ãéá ôá ðñùêôéêÜ ðáñÜóéôá;
:20:47
Ôé;
:20:49
ÐéÝæåéò.
:20:51
Èá ôï óõíçèßóåéò.
:20:53
Öüñá ìéá ðïäéá, å÷åé üëá ôá ìåãÝèç.
:20:59
Óõãíþìç.
:21:01
Ðáñáêáëþ.
:21:04
Ï÷é, äåí ìðïñþ íá Ýñèù, áõôÞ ôç óôéãìÞ.
:21:06
Èá Ýñèù üôáí åéíáé íá Ýñèù, åíôÜîåé;
:21:08
Åõ÷áñéóôþ.
:21:12
Ç èåôÞ ìïõ ìÜíá.
:21:14
Ìðïñåßò, íá ôá âÜëåéò üëá, óôï õðüãåéï.
:21:15
×ñåéÜæïìáé ôïí ÷þñï.
:21:17
Èá ôï êÜíù, ðáéäéêü äùìÜôéï,
:21:18
ãéá ôï ðáéäß ôçò Ìáñóá.
:21:20
Åßíáé Ýãêõïò;
:21:20
Èá ãéíåé,ðïëõ óýíôïìá.
:21:23
Ãåéá óïõ, Ìáãêõ.
:21:24
Ãåéá óïõ, ìðáìðÜ.
:21:27
ÊáëÜ Üêïõóá ôç öùíÞ óïõ,
ôé óå öÝñíåé áðü åäþ;

:21:29
Ìå äéþ÷íïõí!
:21:30
Èá ôï öïñÝóåéò, Ìáéêë;
:21:31
Áí ü÷é, ðÞãáéíå Üëëáîå.
:21:32
Å÷ïõìå Þäç, áñãÞóåé.
:21:36
Äåí ðñÝðåé íá áñãÞóïõìå.
:21:37
Åëá, ìáæß ìïõ, Ìáãêõ.
:21:39
Óôï äåßðíï.
:21:40
Äåëåáóôéêü!
:21:45
ÐñïóðÜèçóå íá ìç âÜëåéò öùôéÜ
óôï óðéôé,åíôáîåé;


prev.
next.