In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:22:07
Ìçí ìå êïéôÜò, Ýôóé Ìáñóá.
:23:12
ÌÝíïõìå êïíôÜ, óå ôñßá áðü ôá êáëýôåñá
:23:14
ñÝóôáñáí ôçò ðüëçò.
:23:16
êáé ôé, ìå áõôü;
:23:19
Ìðïñïýìå íá ðÜìå íá öÜìå.
:23:22
Äåí íïìßæù.
:23:30
Äåí èÝëù, íá áñ÷éóù ìáæß óïõ óôñáâá,åíôáîåé;
:23:32
ÈÝëù íá ãíùñéóôïýìå ëßãï, êáëýôåñá.
:23:37
Ïñßóôå!
:23:40
ÅíôÜîåé.
:23:45
Óêáôá.
:23:49
Ðïëý ùñáßá.
:23:58
Ù, èåÝ ìïõ!

prev.
next.