In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:47:00
Èá èåò, íá ôñùò ìáæß ìïõ,
ãéá üëç ôçí õðüëïéðç æùÞ óïõ.

:47:07
Ïñßóôå, ôá ðéÜôá óáò.
:47:15
Ëïéðïí, ðïéåò åßíáé ïé öÞìåò;
:47:19
ÖÞìç ðñùôç... ðåñßåñãç áññþóôéá.
:47:23
ÖÞìç äåõôåñç... óå ðñïóÝëáâå
ç Pepper êáé Hamilton.

:47:29
Ïñéóôå, äïêéìáóå, ëßãï áðü áõôü.
:47:30
Êáé ç ôñéôç öÞìç;
:47:32
Óüãéá;
:47:33
Åëá, ðåò ìïõ ðïéá åßíáé ç ôñéôç öÞìç!
:47:40
Ó÷Ýóç ìå ôï áöåíôéêü, ðïõ ÷Üëáóå.
:47:49
Ìçí óôåíá÷ùñéÝóáé!
:47:50
Ïé ðéï ðïëëïß Üíèñùðïé, ôï Ý÷ïõí ðÜèåé!
:47:59
Ïñéóôå! ôï Mysaki åßíáé ôï êáëýôåñï.
:48:06
Ëïéðïí, ôé þñá, ôçí Ðáñáóêåõç;
:48:08
Ôçí Ðáñáóêåõç;
:48:09
Äåßðíï.
:48:11
Êïßôá, Óáéìïí åéíáé êáëÞ éäÝá, áëëÜ...
:48:14
- Äåí íïìßæù.
- Óôéò 7, ôüôå.

:48:20
Åõ÷áñéóôþ!
:48:27
Ìõñßæåé ïìïñöá, ôé åßíáé;
:48:29
Åßíáé óðéôéêü öáß.
:48:35
Óêáôá!
:48:37
ÕðÜñ÷åé ÷áñôïðåôóÝôá, óôïí ðÜãêï.
:48:44
Áðü ðåñéÝñãåéá,
:48:47
ðüóï õðïëïãßæåéò, íá êñáôÞóïõí
ïé äéáêïðÝò óïõ, åäþ ðÝñá;

:48:50
Ðùò êáé äåí Ý÷åéò, öùôïãñáößåò ôçò ìáìÜò;
:48:52
Äåí ôçí óêÝöôåóáé;
:48:56
Äåí ÷ñåéÜæïìáé öùôïãñáößåò,
ãéá íá óêÝöôïìáé ôçí êüñç ìïõ!


prev.
next.