In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:50:05
ÁíáñùôéÝìáé...
:50:08
..áí ðñïóðÜèçóåò, ðåñéóóüôåñï..
:50:10
..áí ðñïóðÜèçóåò, îáíÜ..
:50:12
..üôáí ôïõ ðÝñáóå ôï óïê,êáé ç èëßøç.
:50:17
Å;
:50:21
Èá ìáò Þôáí êáëü, íá åß÷áìå ôç ãéáãéÜ ìáò!
:50:25
Êáëü êáé ßóùò, ü÷é, ôüóï ìïíá÷éêü.
:50:35
Ìïõ áêïýãåôáé, óáí êáðÜôóá ðéôóéñßêá.
:50:38
Ôï êïñßôóé ðïõ Ý÷áóå ôç ìçôÝñá ôïõ.
:50:39
Êáé ëïéðïí; Åóõ, Ý÷áóåò ôç êüñç óïõ!
:50:42
Äåí åßíáé ôï ßäéï!
:50:43
×åéñüôåñï!
:50:43
Ï ãïíéüò íá èÜâåé ôï ðáéäß ôïõ,
åéíáé åíáíôßùí, ôùí íüìùí ôçò öýóçò.

:50:46
Êáé ôé åßíáé, üôáí ìéá ãéáãéÜ,
åãêáôáëåßðåé ôá åããïíéá ôçò;

:50:50
Åóý åßðåò, üôé äåí óå Þèåëå, íá åßóáé åêåß.
:50:53
Ôé Ýðñåðå íá êáíåéò;
Íá ãêñåìßóåéò ôçí ðüñôá;

:50:56
Íáé.
:50:59
Êïñäüíéá.
:51:01
- Êáñïëáéí;
- Íáé.

:51:05
Êáñïëáéí.
:51:08
Áí ãõñíïýóåò óôï óðßôé, äåí èá ìðïñïýóåò
íá ôç âïçèÞóåéò, ðïõèåíÜ.

:51:11
Ìå Þèåëå, åêåß.
:51:12
Äåí ôï îÝñåéò, áõôü!
:51:14
Ôï îÝñù!
:51:16
Ðùò;
:51:18
Áðëþò, ôï îÝñù!
:51:21
Ðùò;
:51:25
Äåí ôï Ý÷ù ðåé, óå êáíÝíáí,
:51:26
êáé äåí óêïðåýù, íá ôï ðù ïýôå óå óÝíá!
:51:27
Èá ôï ðÜñù óôï ôÜöï ìïõ!
:51:29
ÌÜëëïí, áýñéï.
:51:35
Äåí Þôáí ôñï÷áßï.
:51:37
ÄçëáäÞ, Þôáí áìÜîé...
:51:41
êáé áôõ÷çìá, áëëá...
:51:45
Ìçí ìïõ ðåéò, üôé Þôáí åðßôçäåò!
:51:51
Åãñáøå Ýíá óçìåßùìá.
:51:55
Ôï ðÞñá, ìéá ìÝñá, ìåôÜ ôçí êçäåßá.
:51:59
Ôé Ýëåãå;

prev.
next.