In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:54:01
Ïðüôå, ôé óå êÜíåé íá óõíå÷ßæåéò;
:54:11
Ãéá ìÝíá, åßíáé ç ðïëéôéêç, ï íüìïò.
:54:13
Ïé óéîåñò êáé ôï êáëü öáãçôü.
:54:17
Áí èåò, íá ìïõ êÜíåéò ðáñÝá
óå êáíÝíá ðáé÷íßäé Þ ãéá ãåýìá,

:54:22
ðÜñå ìå, ôçëÝöùíï!
:54:38
Åëá!
:55:14
Áðëþò, Ýøá÷íá ãéá...
:55:16
Ôé;
:55:23
ËÜèïò óõñôÜñé, åßíáé óôï óõñôÜñé
ìå ôéò êÜëôóåò.

:55:26
Ôß åßíáé;
:55:28
Ôá ëåöôÜ ìïõ, áõôÜ äåí ãõñåýåéò;
:55:32
¼÷é, ìá ôï èåü!
:55:35
¢..
:55:38
ÕðïèÝôù, üôé ìåôÜ áðü ìéá áðïõóßá
20 ÷ñüíùí,

:55:41
äåí ìðïñþ íá ðåñéìÝíù, íá èÝëåéò
íá Ý÷åéò ó÷Ýóç, ìáæß ìïõ.

:55:44
- Ðüóá;
- Ôß, ðüóá;

:55:46
ËåöôÜ ÌÜãêé, ðüóá ëåöôÜ çëðéæåò
íá ðÜñåéò áðü ìÝíá;

:55:53
- Äåí îÝñù.
- Êáé âÝâáéá, îÝñåéò.

:55:57
ÈÝëù íá ðÜù óôçí ÍÝá Õüñêç.

prev.
next.