In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:19:05
Ãéáôß Ý÷åôå êáôåâáóìÝíá êåöáëéá;
Çôáí ôï êáëýôåñï ðáñôé, ðïõ Ý÷ù ðÜåé ðïôÝ.

:19:15
Ïé áññáâþíåò, õðïôßèåôáé üôé åßíáé
åõôõ÷éóìÝíç óôéãìÞ, Ñïïõæ!

:19:17
Ôï ßäéï êáé ç ðáéäéêÞ çëéêéá,
êáé ç áðïöïßôçóç,

:19:20
üðùò êáé ï åëåýèåñïò ÷ñüíïò.
:19:22
Çîåñåò, üôé ïé ðåñéóóüôåñåò áõôïêôïíßåò,
:19:23
ãßíïíôáé óôïí åëåýèåñï ÷ñüíï ìáò,
ðáñÜ ïðïéáäÞðïôå Üëëç þñá ôçò ìÝñáò;

:19:25
Åßíáé áëÞèåéá;
:19:27
×ùñßò áìöéâïëßá!
:19:31
Óå áãáðáù!
:19:47
Ðïéá åßíáé ç Ñïïõæ;
:19:48
ÁõôÜ åßíáé ðñïóùðéêÜ, Íôïñá!
:19:55
Áõôü ôï êïñßôóé, öïñÜåé Ýíá ýöáóìá
ìå ìéá óôÜìðá, åðÜíù êáé ôï ëÝåé ìáãéü.


prev.
next.