In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:38:01
Äåí èõìÜìáé, êáíÝíá ôýðï.
:38:03
ÕðÞñ÷å Ýíáò ôýðïò,
ðïõ ôçí ðáñáêïëïõèïýóå.

:38:08
ÔÝëïò ðÜíôùí!
:38:09
Ìáò åßðå, üôé êáèåìéÜ ìáò
èá Ýðáéñíå áðü Ýíá äþñï.

:38:11
- Åóý, ðÞñåò..
- Ìéá Üäåéá êïóìçìáôïèÞêç,

:38:13
åãþ æÞôçóá Ýíá êïõôáâÜêé
êáé ìïõ ôï ðÞñå.

:38:16
Çôáí ôüóï ãëõêü!
:38:19
Ôï ïíüìáóá, Ãëõêïýëç!
:38:21
Ãéáôß ôïí åß÷åò ìüíï, ãéá ìéá ìÝñá;
:38:23
Ï ìðáìðÜò ôï èåþñçóå êáêÞ éäÝá.
:38:25
Ãéáôß;
:38:26
Äåí îåñù, ìáëëïí íüìéæå
üôé Þìïõí ðïëý ìéêñç.

:38:29
Ï÷é, áðëþò, Þôáí èõìùìÝíïò.
:38:32
Ãéá ôïí óêýëï;
:38:33
Ãéá üëç ôç ìÝñá.
:38:35
Äåí Þîåñå ðïõ åéìáóôáí, ôïí ðÞñáí
êáé áðü ôï ó÷ïëåßï.

:38:39
- ÁëÞèåéá;
- Íáé.

:38:42
Åß÷å ðáíéêïâëçèåé êáé èýìùóå ðïëý, ìáæß ôçò.
:38:45
Åß÷áí ìåãÜëï êáâãÜ.
:38:47
Äåí èõìÜìáé ôïí êáâãÜ.
:38:50
Çóïõí óôï äùìÜôéï êáé Üêïõãåò ìïõóéêÞ.
:38:53
- Çìïõí;
- Íáé.

:38:56
ÌðÞêåò ìÝóá êáé Ýâáëåò ìïõóéêÞ
ãéá íá ìçí ôïõò áêïýò.

:38:59
Ãéáôé; Ôé Ýëåãáí;
:39:06
Ôçò åßðå, üôé Þôáí.. áðñïóÜñìïóôç.
:39:10
ÁõôÞ ôçí ëÝîç, ÷ñçóéìïðïßçóå,
:39:14
åßðå üôé èá ôçí åäéù÷íå,ïôé
èá ôçí êñáôïýóå ìáêñéÜ.

:39:20
Êáé áõôÞ, ôé åéðå;
:39:22
"Äåí ìïõ óõìâáßíåé ôéðïôá,
åéìáé êáëÞ ìáìÜ"

:39:24
Ôçí Ýäéù÷íå êáé åêåßíç, Ýëåãå...
"åßìáé ç ìçôÝñá ôïõò"

:39:27
êáé ìåôÜ, ìðÞêå óôï íïóïêïìåßï.
:39:32
Íáé.
:39:41
ÈåÝ ìïõ,ï êáçìÝíïò.
:39:45
Ðüôå áêñéâþò, Ýãéíå áõôü;
:39:47
3 Íïåìâñßïõ.
:39:51
Ï÷é,çôáí ìÞíåò ðñéí, áðü ôüôå.
:39:55
2 ìåñåò. Åãéíå ôçí Ôñéôç
êáé ðÝèáíå ôçí Ðåìðôç.


prev.
next.