In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:40:09
Çôáí åðéôçäåò, óùóôá;
:40:14
Ôï áìáîé, ôï äÝíôñï.
:40:21
Åâñå÷å åêåßíç, ôç íý÷ôá;
:40:27
Çóïõí ôüóï ìéêñÞ.
:40:30
Ðùò ëåò, óå Ýíá åîÜ÷ñïíï,
üôé ç ìáìÜ ôïõ, áõôïêôüíçóå;

:40:40
Ðïéïò óïõ ôï åéðå;
:40:45
ÊáíÝíáò.
:40:56
ÈåÝ ìïõ,ãéáôé äåí ìðïñþ íá óïõ
åßìáé èõìùìÝíç;

:41:00
- Ãéáôß åßìáóôå æåõãáñé, ìïéñáæïìáóôå ôá ðÜíôá.
- ×ùñéóôÞêáìå.

:41:05
Áõôü äåí óçìáßíåé, üôé äåí åßìáóôå äåìÝíåò.
:41:18
Äåí åßóáé ðéá, áññáâùíéáóìÝíç;
:41:24
Ï Óáéìïí ìå ðáñÜôçóå.
:41:31
Ãéáôß öïñÜò, áêüìá ôï äá÷ôõëßäé;
:41:36
Óáí âñáâåßï.
:41:41
ÎÝñåéò ôï üíïìá ôïõ;
:41:43
Óáéìïí Óôáéí.
:41:45
Êáé åßíáé êáé áõôüò äéêçãüñïò,
êáëü áõôü!

:41:48
Áñá,ðáñå ôéò ðëçñïöïñéåò,ñùôá ãéá Óáéìïí
Óôáéí óôçí Öéëáäåëöéá,ðáñå ôïí áñéèìü ôïõ...

:41:52
êáé ðáñ'ôïí, ôçëÝöùíï.
:41:54
Êáé íá ôïõ ðù, ôé;
:41:55
Çëßèéå, ñÜãéóåò ôç êáñäéÜ ôçò áäåñöÞò ìïõ,
Ýëá åäþ, íá åðáíïñèþóåéò;

:41:58
Ï÷é, Ýôóé áõôïëåîåß.
:41:59
Áõôüò ôç ÷ùñéóå, äåí èá èÝëåé
íá Ýñèåé.


prev.
next.