Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:08
Ýyi geceler.
:07:14
Müzik.
:07:17
Onun hakkýnda ne düþünüyorsun?
:07:21
Bir Tanrý.
:07:35
Nasýl yapacaðýz?
:07:40
Er ya da geç biri
anlayacak.

:07:44
Buradan kurtul, Modigliani.
Güneþe ihtiyacýn var.

:07:47
ve biraz yemek yemelisin?
:07:48
Vicdamýnda bunun olabileceðini
düþünemiyorum.

:07:50
Ýyi geceler.
:07:54
- Modi, bunlarý ne yapayým?
- Onu Beatrice için sakla.

:08:18
- Kaderi deðiþtiremezsin.
- Hangi kaderi?

:08:22
Onunki.
Onunla olan.

:08:52
Burada kal.
:08:58
Gel.

Önceki.
sonraki.