Walk on Water
prev.
play.
mark.
next.

1:12:09
Zastavíme sa tu na kávu.
1:12:21
Ïakujem.
1:12:22
Toto bola prvá dia¾nica v Nemecku.
1:12:26
V dvadsiatych rokoch sa tu
konali automobilové preteky...

1:12:30
Vidíš tie tribúny?
1:12:33
Tu sedeli všetci dôležití
¾udia a pozerali preteky.

1:12:36
- Všetci politici, aristokrati...
- A potom Hitler a jeho ¾udia.

1:12:42
Áno, aj on tam sedával.
1:12:49
Vieš, keï sme boli na vysokej,
1:12:51
skupina študentov išla do Nemecka,
v rámci výmenného pobytu študentov.

1:12:56
A kolovali všelijaké chýry o tom,
aké sú nemecké dievèatá povo¾né.

1:13:02
Ale jednu vec som
nemohol dosta z hlavy.

1:13:05
Môj kamoš prišiel na to, že všetci,
èo mali viac ako šesdesiat...

1:13:10
boli dospelí v èase vojny,
a pravdepodobne sa na nej podie¾ali.

1:13:14
Takže si vymysleli hru,
keï prišli k starším ¾uïom na ulici...

1:13:18
a spýtali sa ich po hebrejsky: "Kde si bol,
keï moju rodinu spa¾ovali v lágroch?"

1:13:24
A potom sa zaèali smia a tak podobne.
1:13:28
Chceš si tú hru zahra tu?
1:13:30
Zišlo mi to na um...
1:13:32
ale uvedomil som si, že jedine ¾udia
cez 80-85 mohli by vtedy v armáde.

1:13:37
Len ve¾mi málo ich ešte žije.
1:13:40
Nebuï strachopud,
za skúšku niè nedáš.

1:13:44
Ko¾ko myslíš, že má tamten muž?
1:13:51
- Èo je?
- Ne-neuveríš tomu...

1:13:55
ale ja toho muža poznám.
Je to... priate¾ mojich rodièov.


prev.
next.