Notorious
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:25:00
Alice!
Josephe!

1:25:02
Josephe!
Pomožte mi s ní, ano?

1:25:04
-Musíte ji donést do postele.
-Ano, nahoru do jejího pokoje.

1:25:06
Pojïte, má drahá.
1:25:15
Øíkal jsem vám,
že je nemocná.

1:25:17
No tak, nerozrušujte se.
Buïte v klidu.

1:25:21
Ne, ne bìžte pryè!
Ne! Ne!

1:25:35
Pøišlo to tak náhle!
Jsem si jistá, že to není vážné.

1:25:40
Musíme zavolat doktora.
To ubohé dítì tolik trpí.

1:25:44
Já zavolám do nemocnice.
Seženu doktora Lisard.

1:25:47
Nedìlej si starosti, Otto.
Seženeme doktora, dobrého.

1:25:50
Zaøídíme jí tu nejlepší péèi.
1:25:55
Josephe, odpojte telefon.
1:25:57
Madame musí mít absolutní klid.
1:26:00
Dejte ho pryè z pokoje, Josephe.
1:26:28
Pìt dní, jo?
1:26:30
To musí být ale
kocovina, co má.

1:26:32
To bych ani neøekl.
1:26:34
Øíkal jste, že minulý týden pila,
že byla opilá, když jste se potkali.

1:26:37
-Ale mìl jsem èas si to promyslet.
-Co si promyslet?

1:26:40
To její pití.
Nevìøím tomu.

1:26:43
Proè by vám o tom lhala?
1:26:45
Nevím.
1:26:46
Ale ona nebyla opilá,
byla nemocná.

1:26:49
Možná proto se ještì neobjevila.
1:26:51
Vypadala jako pøejetá
parním válcem.

1:26:53
-Poøád se mi zdá, jakoby byla jen pøetažená.
-No, myslím, že jí radìji zavolám.

1:26:56
Poèkejte chvilku!
Nechci, abyste v tom udìlal zmatek.

1:26:59
Doufáme, že tenhle pøípad bude
vyøešen bìhem nìkolika dní.


náhled.
hledat.