Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:06
Ne. Nemùžu. Já nemùžu.
:09:08
Nebyla jsem ani schopná
se rozvést. Tak je to!

:09:11
-Poøád ho miluješ?
-Samozøejmì, že ne.

:09:15
-Tomu nemùžeš rozumìt.
-Jsem snad hloupá ?

:09:17
-Rozvod je smrtelný høích.
-Opravdu !

:09:20
A co ten nùž,
který u sebe nosíš už mìsíc...

:09:24
-To nebyl smrtelný høích ?
-Žárlila jsem. Byla jsem šílená.

:09:28
Ale pokud to domyslíme do konce...Ne.
:09:32
Jak si pøeješ.
Ale pøemýšlej o tom.

:09:34
Nikdy nebudeme mít lepší pøíležitost.
:09:36
A máme jenom tøi dny.
:09:39
Každý ví, že jedu do Niortu.
Pojedeš se mnou a odpoèineš si.

:09:42
-Ty nevìøíš v peklo ?
-Ne, od svých sedmi let.

:09:46
Já ano.
:10:01
-Zase ryby.
-Už ne ryby !

:10:03
To je ta stejná ryba
jako vèera veèer.

:10:05
-Udìlej mi dvì smažená vejce.
-Nezaèínej s tím zase.

:10:08
Dala jsem do toho litr
octa a kilo cibule.

:10:09
Neøíkám, že to je špatné,
ale když ucítím rybu....

:10:12
Smrdí to.
:10:17
Ano, ano, pozdìji.
:10:25
Ne, dìkuji.
:10:27
-Vem si.
-Nemám hlad.

:10:29
Musíš jít pøíkladem.
Moje játra mi nedovolují jest mastné.

:10:36
Pane Delassalle ?
Mohu poprosit o sklenici vína ?

:10:40
-Vždy už jste mìl dvì.
-Jednu. Jenom jednu.

:10:45
Dobrá.
:10:57
''Bonum vinum laetificatcoro mini.''
(Dobré víno mi dìlá dobøe na cévy)


náhled.
hledat.