Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:03
Zvláštì pro ty mladé pány.
:19:06
Jeden z vás tu musí zùstat a
dohlédnout na ty co jsou v trestu.

:19:22
-Musí to být zvláštní pro tebe,
vrátit se do Niortu. -Proè ?

:19:26
-Na støední škole jsi tam mìla potíže.
-Potíže...

:19:29
Resignovala jsem, to je vše.
:19:31
-Mᚠještì rodièe?
-Ne.

:19:33
V prvním poschodí žije
manželská dvojice. Uèitelé.

:19:38
-Cože? V tom domì jsou nìjací lidé ?
-Myslela jsem na to

:19:40
Myslela jsem na všechno.
Neriskujeme vùbec nic.

:19:54
Jsi unavená.
Chceš, abych øídila?

:19:56
Ty nemùžeš øídit.
:19:58
Nikdy bych si nemohla dovolit auto.
:20:00
-Tímto zpùsobem já nemùžu pøemýšlet.
-Dobrá, tak pokraèuj v øízení.

:20:02
Šetøi si své nervy na zítøek.
:20:04
Nikdy k tomu nebudeme mít odvahu.
:20:06
-To mì neznáš.
-Ale ano, znám tì dobøe.

:20:10
Mùžeš si pøedstavovat
nìèí smrt, ale zabít...

:20:14
Musela sis pøát mojí smrt, je to tak?
:20:17
Já je, ale on ano.
Øekl mì to....

:20:21
''Nestarej se. S jejím srdcem
to nebude trvat dlouho".

:20:24
''Až zemøe, rozdìlíme si školu.''
:20:26
To je hrozné !
Nevìøíš mi ?

:20:29
Co jsi mu odpovìdìla ?
:20:33
-Chceš, abych byla upøímná?
-Mùžeš ?

:20:38
-Neznala jsem tì tak dobøe...
-Nech toho.

:20:42
Radìji to nechci vìdìt.

náhled.
hledat.