Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:02
-Co se dìje ?
-Je tak ošklivý !

:48:15
Mám to ! Musí k sakru jít odtud!
:48:26
To je škoda, že nás opuštíte tak brzy.
:48:28
Bylo milé mít nìjakou spoleènost...
:48:30
Znáte to. Škola zaèíná zítra.
:48:33
Pro nás, stejnì jako pro vás.
:48:35
Pøijela jsem jenom abych
si odvvezla nìjaké nádobí.

:48:38
Je to dost tìžké.
:48:43
Poèkejte chvíli.
Nemìl byste kousek provazu?

:48:45
Kousek provazu ? Ne.
:48:49
Poèkejte, tohle by vám mohlo pomoct.
:48:54
Zkusím to.
:48:56
Puste mì k tomu.
Bude to jednodušší.

:49:00
To nepùjde.
Ta truhla je pøíliš pøeplnìná

:49:02
-Vyndáme nìco ven.
-Ne, ne.

:49:05
Ano. Pøinesu vám starý, uzký kufr.
:49:07
Je velmi bytelný.
Pøeèkal i Nìmce.

:49:10
-Zaènìte vyskládávat tady ten!
-Ne, to je v poøádku.

:49:13
-Už tak jedeme pozdì, že ano Nicolo?
-Pøesnì to jsem jim øíkala.

:49:16
I tak je to v poøádku.
Mùžeme nakládat.

:49:20
Pozor! Uvolnìte cestu !
:49:25
Na mùj povel. Ráz, dva !
:49:30
Teï už to bude lehké.
Ještì trochu zatlaèíme.

:49:35
Nastartuji motor.
:49:43
-A je to !
-Jak jste øekl !

:49:46
Pane Herboux,
dìkuji vám za pomoc.

:49:48
-Zapomeòte na to.
-Jak je libo...

:49:52
-Tady to máte na cestu.
-Dìkuji vám, madame.

:49:55
Jeïte opatrnì,
cesty jsou nebezpeèné.

:49:57
Povolali na 1500 policistù.
:49:59
Na každé køižovatce potkáte jednoho.

náhled.
hledat.