Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:00
To nepùjde.
Ta truhla je pøíliš pøeplnìná

:49:02
-Vyndáme nìco ven.
-Ne, ne.

:49:05
Ano. Pøinesu vám starý, uzký kufr.
:49:07
Je velmi bytelný.
Pøeèkal i Nìmce.

:49:10
-Zaènìte vyskládávat tady ten!
-Ne, to je v poøádku.

:49:13
-Už tak jedeme pozdì, že ano Nicolo?
-Pøesnì to jsem jim øíkala.

:49:16
I tak je to v poøádku.
Mùžeme nakládat.

:49:20
Pozor! Uvolnìte cestu !
:49:25
Na mùj povel. Ráz, dva !
:49:30
Teï už to bude lehké.
Ještì trochu zatlaèíme.

:49:35
Nastartuji motor.
:49:43
-A je to !
-Jak jste øekl !

:49:46
Pane Herboux,
dìkuji vám za pomoc.

:49:48
-Zapomeòte na to.
-Jak je libo...

:49:52
-Tady to máte na cestu.
-Dìkuji vám, madame.

:49:55
Jeïte opatrnì,
cesty jsou nebezpeèné.

:49:57
Povolali na 1500 policistù.
:49:59
Na každé køižovatce potkáte jednoho.
:50:01
Na shledanou, madame.
A ještì jednou díky.

:50:04
-Štastnou cestu.
-Na vidìnou!

:50:30
To musí být zrovna teï..
:50:32
-Døíve nebo pozdìji.
-Skvìlé...

:50:35
Je tu jen jeden možný konec.
:50:37
Jsme zrùdy.
Nemám ráda zrùdy.

:50:40
Pokud jde pouze o nìj, tak se cítím lépe.
Protože...

:50:43
jsme jen malé zrnko písku
v boží prozøetelnosti...

:50:45
To si budu pamatovat
do nedìlní školy.

:50:59
No tak teda nezastavuj !

náhled.
hledat.