Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:00
Je to šílené už od zaèátku.
:18:02
Pro tebe je to ale jen
dìtská hra.

:18:05
Vybrala sis jeden ze svých rébusù...
:18:07
s tekoucími kohoutky a nádržemi,
které je tøeba vyprázdnit...

:18:10
a naplánovala jsi v
souvislosti s tím vraždu.

:18:13
Ve skuteèném životì se
totiž takové vìci nestávají.

:18:17
Napustíme vanu a vypustíme bazén.
:18:20
To byla bláznivá myšlenka a
já jsem ti na to skoèila.

:18:24
Dále !
:18:33
Nìkdo pøinesl pánùv oblek.
:18:35
Ten, který mìl nedávno na sobì .
:18:38
- To je ten Prince z Walesu.
-Kdo jej pøinesl zpìt ?

:18:40
-Chlap z èistírny.
-Který ?

:18:43
Já ho neznám, pøijel na kole....
:18:46
Díval se na název ulice...
:18:48
...a zeptal se znova,
jestli je to správná adresa.

:18:50
Velmi svìdomitý chlapík.
:18:52
Pøejdìte k vìci.
:18:55
Øíkal, že ho má od pana Delassalla.
:18:58
Tak jsem se ho zeptal :
''Vy jste vidìl pana Delasalla ? Kde ?''

:19:02
On na to :
''Já jsem ho nevidìl''...

:19:05
ale on mì požádal, abych ten
oblek donesl domù, a to okamžitì.

:19:12
Mám ho povìsit do šatny ?
:19:14
Ne, nechte ho tady.
:19:33
Je to jeho oblek.
:19:36
To je naprosto šílené !
:19:40
Poèkej.
:19:43
Ulice St. Ferdinand.
:19:54
-Dobrý den.
-Promiòte.

:19:57
Doruèovali jste dnes ráno
oblek do St. CIoud?


náhled.
hledat.