Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:02
On na to :
''Já jsem ho nevidìl''...

:19:05
ale on mì požádal, abych ten
oblek donesl domù, a to okamžitì.

:19:12
Mám ho povìsit do šatny ?
:19:14
Ne, nechte ho tady.
:19:33
Je to jeho oblek.
:19:36
To je naprosto šílené !
:19:40
Poèkej.
:19:43
Ulice St. Ferdinand.
:19:54
-Dobrý den.
-Promiòte.

:19:57
Doruèovali jste dnes ráno
oblek do St. CIoud?

:20:00
-Na jaké jméno ?
-Paní Delassalle.

:20:02
-Bylo nìco v nepoøádku ?
-Ne, chceme jenom vìdìt...

:20:06
-...kdo vám ten oblek pøinesl.
-Chodí jich tu sem tak mnoho !

:20:18
Pokud si dobøe pamatuji, byl to vysoký,
štíhlý muž s tmavými vlasy...

:20:21
s bambusovou špièkou na cigarety.
:20:24
Tady je nìco, co by vám mohlo pomoci.
Ten kluk tu nìco zapomnìl.

:20:32
Mìl to v kapse.
:20:36
Hotel Eden. Pokoj èíslo devìt.
:20:40
Zdá se, že tvùj manžel
vede dvojí život !

:20:43
Mùžu øíct tomu klukovi, a donese ten
klíè zpìt, jestli si pøejete.

:20:47
Znáte ten hotel, madam?
:20:48
Je to takový domácí hotel.
Velmi útulný.

:20:52
Tak jdeme !
:20:56
První ulice v pravo.
Èíslo 27.


náhled.
hledat.