Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:00
Pøeèetla jsem si to a myslím,
že se jedná o mého manžela.

:27:06
Prùkaz totožnosti.
:27:14
Mohla byste popsat
pana Delassalla ?

:27:17
Tmavé vlasy, štíhlý, tmavé oèi.
:27:22
Tohle všechno bylo napsáno v novinách.
To je pøíliš jednoduché.

:27:25
-Potøebuji detaily.
-Co chcete vìdìt ?

:27:30
Nevím, øeknìte mi.
:27:32
Jestli mìl tøeba jizvu
po slepém støevì...

:27:34
-To je detail.
-Mìl operaci.

:27:37
-Chrup. Kolik mìl zubù ?
-Všechny, myslím.

:27:41
-Plomby?
-Možná jednu nebo dvì.

:27:45
-Jednu nebo dvì ?
-Dvì.

:27:48
-Mateøská znaménka?
-Ano.

:27:50
-Kde ?
-Na rameni.

:27:52
Proè jste mi neøekla,
že mìl náramek?

:27:55
-Nikdy žádný nemìl !
-Opravdu !

:28:01
-Co má na pravém stehnì ?
-Nic.

:28:04
Zkuste pøemýšlet,
pøímo nad kolenem.

:28:06
Na nic si nevzpomínám.
Takže to musí být omyl.

:28:15
Pøineste sem èíslo 4702.
Máte pravdu.

:28:20
Žádný náramek, ani nic nad kolenem.

náhled.
hledat.