Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:00
Vy jste o tom neinformovala
policejního komisaøe ?

:32:03
To byla chyba.
Kvùli tomu tady jsou.

:32:07
Nepøemýšlela jsem o tom.
Udìlám to.

:32:11
Udìlám to sám,
jenom z principu.

:32:15
Èlovìk by neoèekával nic moc
od obyèejné policie.

:32:19
Policie je pøíliš zaneprázdnìná.
:32:21
Pokud si pøejete, oba mùžeme
zkusit najít vašeho manžela.

:32:25
Ètyøicet let zkušeností
se jen tak nedá pøejít.

:32:29
Teï mám spoustu èasu.
:32:31
-Ne, opravdu to není nutné.
-Co tím mùžete ztratit ?

:32:35
Pokud nic nenajdu,
nic mi nezaplatíte.

:32:38
A pokud na nìco pøijdu...
no tak se rozhodnete podle sebe.

:32:42
Lepší službu nenajdete.
Uvidíme.

:32:46
-Vy jste vdaná...
-Osm let.

:32:51
-Já nechápu co...
-Nechte to na mì, já vím co a jak.

:32:56
Øeknìme osm let.
:33:02
Vaøí se to, sleèno.
:33:05
-Jak dlouho myslíš, že se
to bude vaøit ? -Pìt minut.

:33:37
Jak to mám vìdìt.
Mìl svoje vlastní kllíèe.

:33:39
Chodil dovnitø a ven.
On byl tady šéf.

:33:42
A kromì toho byly prázdniny.
:33:47
-Nebyl trochu slaboduchý ?
-Tak to rozhodnì nebylo.

:33:53
Bylo to více jeho povahou,
komplikovat si život.

:33:55
-Možná že byl nìjak nemocný.
-Tak to urèitì nebylo.

:33:58
Byl to velmi vitální muž.

náhled.
hledat.