Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:02
V tomto domì pøemýšlíte
hodnì o vodì !

:37:06
Mùžu se podívat na jeho poštu ?
:37:09
-Nikdy ho nenajdete.
-Jak to mùžete vìdìt ?

:37:13
-Slyšel jsem, že mìl psací stroj.
-Ano, kvùli úèetnictví.

:37:21
Máte pravdu, pan Delassalle
není žádný spisovatel.

:37:25
Možná mu jen nejde hláskování.
:37:32
Mùžu ? Vážnì si ho nedokážu
pøedstavit tak zoufalého.

:37:39
Tak pojïme to brát vážnì.
:37:42
Øíkáme, že :
Delassalle Michel...

:37:49
-34 let stár...
-Metr sedmdesát vysoký.

:37:53
-Ano, já vím. Tmavé vlasy. Oèi ?
-Hnìdé.

:38:05
Prùmìrný nos, uši...pøiléhající.
:38:12
Jak najít nìkoho s
takovým popisem ?

:38:16
No, my ho najdeme.
Ty prasata mají tak vyvinutý èich !

:38:20
Co mìl na sobì, když zmizel ?
:38:25
Ten den jsme byly obì pryè.
:38:28
Samozøejmì ! Jsem to ale hlupák
:38:31
Tady je, co udìláme.
:38:34
Podíváme se do jeho šatníku...
:38:37
a uvidíme, co chybí.
:38:39
jedna, dvì, tøi, ètyøi,
pìt, šest. Šest.

:38:46
-Jak vypadal ten sedmý pár ?
-Hnìdý semiš.

:38:54
-Vázanka ?
-Èervená, s bílými pruhy.

:38:58
Vy máte ale pøehled. Má jich
nejménì pìtadvacet.


náhled.
hledat.