Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:05
Prùmìrný nos, uši...pøiléhající.
:38:12
Jak najít nìkoho s
takovým popisem ?

:38:16
No, my ho najdeme.
Ty prasata mají tak vyvinutý èich !

:38:20
Co mìl na sobì, když zmizel ?
:38:25
Ten den jsme byly obì pryè.
:38:28
Samozøejmì ! Jsem to ale hlupák
:38:31
Tady je, co udìláme.
:38:34
Podíváme se do jeho šatníku...
:38:37
a uvidíme, co chybí.
:38:39
jedna, dvì, tøi, ètyøi,
pìt, šest. Šest.

:38:46
-Jak vypadal ten sedmý pár ?
-Hnìdý semiš.

:38:54
-Vázanka ?
-Èervená, s bílými pruhy.

:38:58
Vy máte ale pøehled. Má jich
nejménì pìtadvacet.

:39:04
No a oblek ?
:39:09
Oblek !
:39:13
Takže vy znáte jeho vázanky
lépe než jeho obleky ?

:39:16
Myslím, že je to Prince z Walesu,
šedý.

:39:21
Prince z Walesu, šedý.
:39:35
-Jako tento ?
-Ano.

:39:40
-Poèkejte chvíli.
-Je nìco špatnì ?

:39:44
Paní Delassalle má problémy
se srdcem. Musíme ji šetøit.

:39:49
To jste mi mìla øíct.
:39:52
Není to tak naléhavé.
Mám toho dost na práci.

:39:55
Dávejte na sebe pozor.
:39:57
Jedu zpìt do mìsta.

náhled.
hledat.