Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:04
No a oblek ?
:39:09
Oblek !
:39:13
Takže vy znáte jeho vázanky
lépe než jeho obleky ?

:39:16
Myslím, že je to Prince z Walesu,
šedý.

:39:21
Prince z Walesu, šedý.
:39:35
-Jako tento ?
-Ano.

:39:40
-Poèkejte chvíli.
-Je nìco špatnì ?

:39:44
Paní Delassalle má problémy
se srdcem. Musíme ji šetøit.

:39:49
To jste mi mìla øíct.
:39:52
Není to tak naléhavé.
Mám toho dost na práci.

:39:55
Dávejte na sebe pozor.
:39:57
Jedu zpìt do mìsta.
:40:00
Mám tam nìjaké pøátele.
:40:04
A nemìjte obavy.
Ještì se vrátím.

:40:12
-Plantiveau øíkal, že je to detektiv.
-Soukromý.

:40:15
Nabít pušky, zamíøit !
:40:21
Hebergi, jestli už jste hotov...
:40:25
Najdu vám nìco jiného na práci.
:40:28
Nejdøíve Latina. Když ve
støedovìku ztratili vše...

:40:32
...poøád umìly Latinsky.
Církev jim rozumìla.

:40:35
I poslední venkovský knìz umìl Latinsky.
:40:38
Nemyslím si, že prùmìrný knìz...
:40:40
...je takto chytrý.
:40:42
To k jeho povolání nepatøí.
:40:47
Pane Moinete, co tady dìláte ?
:40:51
Nemìl byste studovat ?
:40:54
-Øeditel mì potrestal.
-Kdo ?

:40:56
-Øeditel.
-O èem to mluvíte ?


náhled.
hledat.