Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:00
-Budu moci vstát ?
-Promluvíme si o tom pozdìji.

:46:03
-Tady vám bude dobøe
-Mohla bych jít na dvùr ?

:46:07
-Je toho na mì pøíliš ?
-Pokud doktoøi neøeknou...

:46:10
...nemìla byste se hýbat.
:46:15
Jdeme na to. Dívejte se an moji ruku.
Nehýbejte se.

:46:20
Jedna, dvì. Dìkuji. Vteøinku.
Vezmu to ještì jednou.

:46:33
Mùžete projet.
:46:38
Kdybych ji léèil na svojí klinice,
bylo by to pøíliš nákladné.

:46:41
Mezi náma dvìma,
nejsou tady žádní dìdicové.

:46:43
Já vím, ale lidé,
kteøí zemøou na klinice...

:46:45
položí pøed dveøe,
Nemám to rád.

:46:48
Ani pacienti ne.
:46:52
-Já se chci podívat ! -Buïte opatrní, chlapci.
Ještì je to mokré.

:47:00
Skvìlé, nikdo se ani nepohnul.
:47:02
Prosím...já jsem byl první.
:47:04
Tohle je poprvé,
kdy jsem na èestné pozici.

:47:07
Když nìkomu ukážu tu fotku,
bude si myslet, že jsem øeditel.

:47:10
-Co to vidím za dveøma?
-To vypadá na šéfa.

:47:12
-Jste blázen !
-Poèkejte, nasadím si monokl.

:47:15
-Nechte mì podívat, sleèno !
-Dejte mnì pokoj !

:47:21
-Nic jsem nevidìl !
-O nic jste nepøišel.

:47:24
Je to nìco na zpùsob
osvìtlené fotografie.

:47:26
Odraz svìtla od mrakù
nebo nìjaký bod na oknì...

:47:28
...který nám pøipomíná
øeditelovy obrysy.

:47:30
Možná je to on !
:47:32
Možná nás nechtìl pøerušovat...
:47:34
...nebo je to jen nìjaký
nevinný žertík.

:47:38
Možná si s náma hraje
pan Delasalle na schovávanou.

:47:40
Ale vy, vy jste nic nevidìl ?
:47:44
Sledoval jsem skupinu a
jsem si jistý, že jsem vidìl všechny.

:47:47
Vyøešme to jednou
provždy, Moinete.

:47:52
Vy jste takový velký pozorovatel.
Vidìl jste øeditele ?

:47:56
Šest hodin v koutì.
Dìkuji, to mi staèilo!

:47:59
Pøípad je uzavøen.
Nikdo tam nebyl.


náhled.
hledat.