Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:37:35
O, bunã, tatã. Unde ai fost?
:37:39
Aºteptam cu nerãbdare sã te revãd.
:37:42
Tãticule. Tati.
:37:44
Arãþi de parcã þi-e cald. Eºti transpirat.
:37:49
Unde ai fost?
:37:51
A, da, e foarte cald acolo jos,
nu-i aºa?

:37:54
Mã bucur sã te vãd din nou,
tatã, tãticule, tati.

:37:59
Poftim?
:38:01
Eu? Sunt?
:38:02
Bogat?
:38:05
Milioane?
Adicã voi fi un milionar bogat?

:38:10
Un înstãrit bogat.
Un bogat înstãrit milioane.

:38:14
Milioane,
ºi eu am milioane ºi milioane?

:38:17
Asta bogat e.
Milioane ºi milioane bogat e bine.

:38:22
ªi cu toþi banii ãºtia
îi voi putea cumpãra

:38:25
scumpei mele dragi mame vitrege
un pulover cu paiete.

:38:31
Poftim? Vrei sã-mi arãti
unde sunt ascunºi banii?

:38:36
Vrei sã vin cu tine sã vãd?
:38:39
În regulã.
:38:41
Vreau sã vãd unde sunt milioanele
de dolari bogaþi.

:38:50
Vin cu tine, tatã, fiindcã vreau
sã vãd toþi... toþi banii bogaþi.

:38:55
Sunt dolari bogaþi.
:38:58
Sã ai milioane de... Poftim?

prev.
next.