Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:12
Vstávej!
:20:26
- A ted' mluv.
- Dobøe.

:20:28
Dobøe.
:20:32
Mužu si zapálit?
:20:48
Táhni k èertu!
:21:12
Seržante, pohlídejte ho, aby nezmizel.
:21:20
No tedy. Kyanid v cigaretì?
:21:22
- Fantastické!
- To bych øekl.

:21:25
Duffe, co pro nás máte?
:21:27
Auto bylo kradené,
øidièe se ještì nepodaøilo identifikovat.

:21:31
Ale urèitì nebyl z Kingstonu.
:21:33
At' byl odkudkoliv,
nìkdo vìdìl, že pøijedu.

:21:36
- Mohu vás ujistit, že od nás ne.
- Snad ne.

:21:40
Mám dojem,
že si nìkdo pustil pusu na špacír.

:21:44
Mužeme pro vás ještì nìco udìlat?
:21:46
Chci mluvit s tìmi,
kdo poslední vidìli Strangwayse.

:21:49
Nikdo ho nevidìl od té doby,
co opustil spoluhráèe u karet.

:21:52
- S kým hrál?
- S profesorem Dentem...

:21:54
Metalurg, vede zkušební laboratoø.
Vážený èlovìk. Èistý rejstøík.

:21:58
- Potter...
- Starý generál. Je tu už hroznì dlouho.


náhled.
hledat.