Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:07
Zvláštní, že Strangways
jen tak zmizel. Nebo ne?

:25:10
Cherchez la femme.
Mìl moc pìknou sekretáøku.

:25:14
Znal jste ji?
:25:16
Párkrát jsem ji vidìl.
:25:18
Nemáte nikdo tušení,
co se mu mohlo stát?

:25:22
Nezmínil se o nìèem? Ani náznakem?
:25:25
Vždycky mluvil jen o rybaøení a o bridži.
:25:29
Do rybaøení se úplnì zbláznil.
:25:30
Chytlo ho to asi pøed tøemi týdny.
Chodil snad každý den.

:25:34
To muselo nìco stát.
:25:35
Ti rybáøi chtìjí za pronájem balík
a Quarrel je ze všech nejdražší.

:25:40
Quarrel?
:25:41
Je z Kajmanských ostrovu.
Má lod' v pøístavu.

:25:43
Ach tak.
:25:54
- Promiòte. Kde bych našel Quarrela?
- On je.

:25:57
Dìkuji.
:26:09
Vy se jmenujete Quarrel?
:26:12
Možná.
:26:13
Já jsem pøítel...
:26:15
velitele Strangwayse.
:26:19
No to je nádhera!
Mám rád pøátele pøátel.

:26:23
Myslel jsem,
že byste mohl vìdìt, co se s ním stalo.

:26:28
Pokud vím, nestalo se nic.
:26:31
Ale vy možná víte... nìco víc, kapitáne.
:26:34
Kam jste ho vaší lodí vozil?
:26:37
Vidíte to, kapitáne?
:26:39
To je Karibské moøe.
:26:42
Tam jsem ho vozil.
:26:44
Chytat ryby.
:26:45
Taky rád rybaøím.
Rád bych si pronajal vaši lod'.

:26:48
Je mi líto. Nedá se pronajmout.
:26:51
Asi mi dali špatnou adresu.
:26:53
To nevadí, kapitáne. Jestli mì
omluvíte, musím si jít po své práci.


náhled.
hledat.