Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:03
Už je to v poøádku. Dìkuji.
:35:05
Dobré ráno, profesore.
:35:08
Pane Bonde. Mohu pro vás nìco udìlat?
:35:10
Ano. Tohle jsem našel
u Strangwayse v pracovnì.

:35:15
Vaši stvrzenku.
:35:17
Ano, to je odtud.
:35:18
Mužete mi k tomu nìco øíct?
:35:22
Chudák Strangways.
Byl nadšenec pro amatérskou geologii.

:35:26
Pøinesl sem na zkoušku vzorky kamenu,
byl pøesvìdèený, že jsou cenné.

:35:30
A byly?
:35:32
Samozøejmì že ne.
Jen pyrity s nízkým obsahem železa.

:35:35
Mohu je vidìt?
:35:37
Abych øekl pravdu, ne... vyhodil jsem je.
:35:40
- Víte, kde je našel?
- Ne, to mi neøekl.

:35:45
- Možná na ostrovì Crab Key?
- To urèitì ne.

:35:49
Proè jste si tak jistý?
:35:51
- Kvuli geologickým podmínkám.
- Dìkuji, profesore.

:35:54
Dìkuji, že jste se mi vìnoval.
:35:57
Není zaè, pane Bonde.
:35:59
Profesore...
:36:03
Dovolíte?
:36:09
Pøeji hezký den.
:36:29
- Zavezte mì na Crab Key.
- Nemužu. Znáte postupy.

:36:32
Na to ted' není èas.
Odpovìdnost beru na sebe.

:36:35
Jen doufám, že víte, co dìláte.
:36:37
- Rychle...
- Dobøe.


náhled.
hledat.