Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:07
Sednìte si.
:38:16
Proè jste porušil mé pøísné pravidlo
a pøišel za bílého dne?

:38:20
Musel jsem.
:38:22
Dnes ráno za mnou byl Bond.
:38:24
Ano, já vím. Pøikázal jsem,
abyste ho zabili. Proè ještì žije?

:38:29
Naše pokusy byly neúspìšné.
:38:31
Vaše pokusy byly neúspìšné.
:38:33
Nemám rád neúspìchy. Další
neúspìch nebudu tolerovat, profesore.

:38:38
Ne. Pøišel jsem vás varovat.
:38:41
Varovat mì?
:38:42
Nìco vám øíct.
:38:44
Bond zjistil, že Strangwaysovy
vzorky kamenu pochází z Crab Key.

:38:48
Není to hlupák. Urèitì se sem vydá.
:38:50
Doufám, že ne.
Jestli ano, odpovìdnost ponesete vy.

:38:54
Rozumìl jste mi?
:38:57
Ano, naprosto.
:39:00
Bìžte ke stolu.
:39:14
Vidíte, co je v té kleci?
:39:18
Vezmìte si ji.
:39:22
Vezmìte si ji!
:39:31
Dnes v noci.
:39:48
- Chtìl bych poslat kabelogram.
- Ano, jistì.

:39:52
Mimochodem,
pøivezli ten vuz, který jste si objednal.

:39:55
Je na parkovišti èíslo pìt.
:39:58
Dìkuji. Dobrou noc.

náhled.
hledat.