Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:21
Odhod'te zbraò, profesore!
Jsem za vámi!

:55:28
Vìdìl jsem,
že se døív nebo pozdìji ukážete.

:55:30
Sednìte si.
:55:35
To dìvèe nìco øeklo?
:55:37
Samozøejmì.
:55:38
Podezíral jsem vás už
v klubu, když se ukázalo,

:55:41
že vy jediný jste vidìl
Strangwaysovu novou sekretáøku.

:55:46
A potom v laboratoøi
:55:48
jste mi neøekl, že Strangwaysovy
vzorky byly radioaktivní.

:55:54
Máte postøeh, pane Bonde.
:55:57
Ale bojujete s nìèím, na co nestaèíte.
:55:59
Zastøelte mì, a skonèíte jako Strangways.
:56:01
- Takže jste ho zabil?
- Zabili ho, je jedno jak.

:56:05
Pro koho pracujete, profesore?
:56:08
Øeknu vám to, protože tu informaci
nestaèíte použít. Pracuju pro...

:56:14
Je to Smith & Wesson.
:56:17
A šest náboju už jste vystøílel.
:56:35
Lepší je pozdì než vubec.
:56:37
- Všechno pøipraveno?
- Ano, už asi dvì hodiny.

:56:42
Všechno bude v poøádku.
:56:45
Tam, kde jsem míval žaludek,
cítím nìco docela jiného.

:56:49
Já si na Crab Key jen oddechnu.
:56:52
Od èeho? Od sleèen?
:56:54
Ne, od støeleckého výcviku.

náhled.
hledat.