Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:29:01
Obièno kada mi neko stane
na put..

1:29:08
Ali vi ste drugaèiji.
Koštate me vremena, novca, i truda.

1:29:12
Oštetili ste moju organizaciju
i moj ponos.

1:29:16
Bio sam radoznao da saznam
Kakav ste vi èovek.

1:29:18
Èak sam mislo da bi
za vas bilo mesta unutar SPECTRE.

1:29:21
Poèastvovan sam.
1:29:23
Preferiram odeljenje za osvete.
1:29:27
Moj prvi posao bi bio da pronaðem
ko je ubio Strangways i Quarrel.

1:29:31
Nažalost, pogrešno sam vas ocenio.
Vi ste samo glupi policajac...

1:29:39
Koga je sreæa napustila.
1:29:42
Èekaju vas
u kontrolnoj sobi.

1:29:46
Bez žurbe. Oni neæe još poèeti
proveru odbrojavanja.

1:29:49
Neæeš se izvuæi
ovaj put.

1:29:52
Amerikanci su pripremljeni
za bilo kakvu nezgodu.

1:29:55
Ja nikad ne uspevam,
gospodine Bond.

1:29:58
Šta da radimo sa njim?
1:30:00
Razmekšajte ga.
Nisam još završio sa njim.


prev.
next.