McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:27:02
Ako me otpustiš, ubit æu se.
:27:06
Ne govorim o otpuštanju. Ideš
u mirovinu. 30 g. Si nam kuhao.

:27:12
Pustit æemo te da se odmaraš.
Trebaš samo ponekad dati savjet.

:27:16
Budi èlan obitelji. - Ubit æu se.
- Skratit æu ti muke.

:27:21
Ching, ak o se ubiješ, odrezat
æu tvoj rep i nikada neæeš

:27:26
otiæi na nebo. - Bit æu èlan
obitelji? - Dajem ti moju rijeè.

:27:32
Tebi æu biti obitelj. Puno
piješ. Tuèeš se. Stalno vièeš.

:27:39
Odreži mu rep. - Dobro,
dobro. Biæu dio obitelji. Uðite.

:27:51
Ovo je velika kuæa, trebaæe
mi vremena da se naviknem.

:27:54
Molim vas recite mi
ako nešto nije u redu.

:27:59
Sve je u redu.
- Drago mi je da ste tu, gðo.

:28:07
Najbolja pita od jabuka.
:28:09
U pravu je. Pojeo sam i zadnju
mrvicu. Da proslavimo uz piæe.

:28:14
Pomozi sa ovim mladiæu. - I ti
æeš pomoæi? - Da, Drago. - Super.

:28:21
Ja æu prati, ti suši. Može?
:28:37
Nemoguæe, jedna
žena koristi svu tu odjeæu.

:28:41
Budi pristojan sa svojom
neuglednom facom -Da gospoðo.

:28:44
Donesi moju prtljagu. - Što ti
znaèi 'neugledna faca'?

:28:57
O, zdravo Carlos. Idi i
pomozi sa mojom prtljagom.


prev.
next.