Buono, il brutto, il cattivo, Il
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:01
Jen pokraèuj svou cestou.
1:11:03
Jdi pryè.
1:11:06
Pán buï milostiv tvojí duši.
1:11:07
Pùjdu pùjdu. Zatím èekám,
až si na mne Pán vzpomene...

1:11:11
...Já Tuco Ramirez
bratr Bratra Ramirez...

1:11:14
...ti nìco øeknu.
1:11:16
Ty si myslíš, že jsi lepší než já.
1:11:18
Kam bysme se dostali
když jeden nechtìl chcípnout hlady...

1:11:21
...musel se stát knìzem nebo banditou!
1:11:23
Ty sis vybral svou cestu, já vybral svou.
1:11:26
Má je t잚í.
1:11:27
ty mluvíš o naší matce a otci.
1:11:29
Vzpomínᚠsi, když jsi odešel
stát se knìzem.

1:11:31
Já zùstal!
1:11:33
Muselo mi být tak 10. 12
Nepamatuji si proè, ale zùstal jsem.

1:11:36
Zkoušel jsem to, ale to není nic dobrého.
1:11:39
Teï ti nìco øeknu.
1:11:41
Ty jsi se stal knìzem protože jsi byl...
1:11:42
...pøíliš velký zbabìlec, abys udìlal to co já!
1:12:15
Prosím odpus mi bratøe.
1:12:45
Mé bøicho je plné.
1:12:49
Hezký hoch mùj bratr.
1:12:51
Já ti to neøekl
mùj bratr to tu má na starost.

1:12:53
Všechno skoro jako papež.
1:12:55
Ten to má na starost v Øímì.
1:12:57
Mùj bratr mi øíkal:
'Zùstaò bratøe nechoï domù.


náhled.
hledat.