Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:01
За сега моят път е в обратна посока
:08:07
Как се казваш?
:08:09
Мария.
:08:10
Нека да вървим.

Преглед.
следващата.